آیا موافق به برگزاری دوره آموزشی آنلاین PHP هستید ؟
(32.05%) 67
بله موافقم
(2.392%) 5
خیر بلدم
(47.84%) 100
بله ولی رایگان
(17.70%) 37
بله ولی هزینه کم بگیرید

تعداد شرکت کنندگان : 209